SBT Lịch sử lớp 7

Trang chủ Lớp 7 SBT Lịch sử lớp 7
Giải sách bài tập Lịch sử 7 (SBT Sử 7) phần khái quát lịch sử thế giới trung đại và lịch sử Việt Nam từ thế kỉ 10 đến thế kỉ 19.
PHẦN 1. KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TRUNG ĐẠI PHẦN 2. LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ X ĐẾN THẾ KỈ XIX CHƯƠNG 1. BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP THỜI NGÔ - ĐINH - TIỀN LÊ (THẾ KỈ X) CHƯƠNG 2. NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÝ (THẾ KỈ XI - XII) CHƯƠNG 3. NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI TRẦN (THẾ KỈ XIII - XIV)
Bài tập 3 trang 104 Sách bài tập Lịch Sử 7: Lý Công Uẩn lên ngôi, nhà Lý được thành lập năm 1009. Năm...
Bài tập 3: Hãy điền thời gian cho phù hợp với nội dung các sự kiện trong bảng sau:
Bài tập 6 trang 102 SBT Lịch Sử 7: Quang Trung đã đặt nền tảng cho việc thống nhất đất nước và xây
–         Ông là người lãnh đạo phong trào Tây Sơn, lật đổ các chính quyền phong kiến Nguyễn, Trịnh, Lê
Quảng cáo


Luyện tập

Hoạt động 1 trang 115 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Hãy thí nghiệm và nhận xét, kết luận.
Hoạt động 1 trang 115 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Ta có thể nhận xét và kết luận thế nào...
Hoạt động 7 trang 62 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2, Tìm ba đơn thức đồng dạng với đơn thức
2. Đơn thức đồng dạng - Hoạt động 7 trang 62 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2. Giải bài tập...
Bài 1 trang 59 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7 : Ảnh của một vật sáng được đặt ở gần một gương...
Bài 1 trang 59 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7 . Lời giải chi tiết. Bài: Chủ đề 8: Gương cầu lõm...