SBT Lịch sử lớp 7

Trang chủ Lớp 7 SBT Lịch sử lớp 7
Giải sách bài tập Lịch sử 7 (SBT Sử 7) phần khái quát lịch sử thế giới trung đại và lịch sử Việt Nam từ thế kỉ 10 đến thế kỉ 19.
PHẦN 1. KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TRUNG ĐẠI PHẦN 2. LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ X ĐẾN THẾ KỈ XIX CHƯƠNG 1. BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP THỜI NGÔ - ĐINH - TIỀN LÊ (THẾ KỈ X) CHƯƠNG 2. NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÝ (THẾ KỈ XI - XII) CHƯƠNG 3. NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI TRẦN (THẾ KỈ XIII - XIV)
Bài tập 3 trang 104 Sách bài tập Lịch Sử 7: Lý Công Uẩn lên ngôi, nhà Lý được thành lập năm 1009. Năm...
Bài tập 3: Hãy điền thời gian cho phù hợp với nội dung các sự kiện trong bảng sau:
Bài tập 6 trang 102 SBT Lịch Sử 7: Quang Trung đã đặt nền tảng cho việc thống nhất đất nước và xây
–         Ông là người lãnh đạo phong trào Tây Sơn, lật đổ các chính quyền phong kiến Nguyễn, Trịnh, Lê
Quảng cáo


Luyện tập

Bài 15 trang 114 – Sách giáo khoa Toán 7 tập 1, Bài 15. Vẽ tam giác MNP, biết MN=2,5 cm, NP=3cm, PM= 5cm,
Bài 15. Vẽ tam giác MNP, biết MN=2,5 cm, NP=3cm, PM= 5cm. Bài 15 trang 114 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1...
Tình cảm quê hương qua bài thơ Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê của Hạ Tri Chương: Cảm ơn nhà thơ Hạ...
Văn học nước ngoài lớp 7 - Tình cảm quê hương qua bài thơ Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê của Hạ...
Bài tập 5 trang 127 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2, Cho tam giác MNP nhọn. Các trung tuyến ME, NF...
Ôn tập chương 3 – Hình học - Bài tập 5 trang 127 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2. Giải bài...