SBT Lịch sử lớp 7

Trang chủ Lớp 7 SBT Lịch sử lớp 7
Giải sách bài tập Lịch sử 7 (SBT Sử 7) phần khái quát lịch sử thế giới trung đại và lịch sử Việt Nam từ thế kỉ 10 đến thế kỉ 19.
PHẦN 1. KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TRUNG ĐẠI PHẦN 2. LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ X ĐẾN THẾ KỈ XIX CHƯƠNG 1. BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP THỜI NGÔ - ĐINH - TIỀN LÊ (THẾ KỈ X) CHƯƠNG 2. NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÝ (THẾ KỈ XI - XII) CHƯƠNG 3. NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI TRẦN (THẾ KỈ XIII - XIV)

Bài tập 6 trang 102 SBT Lịch Sử 7: Quang Trung đã đặt nền tảng cho việc thống nhất...
–         Ông là người lãnh đạo phong trào Tây Sơn, lật đổ các chính quyền phong kiến Nguyễn, Trịnh, Lê...
Bài tập 2 trang 100 SBT Lịch Sử 7: Văn học Việt Nam thế kỉ XVIII – nửa đầu...
1. Nhà Nguyễn được thành lập đã chấm dứt cuộc chiến tranh Nam – Bắc triều ...
Bài tập 1 trang 99 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7: Văn học Việt Nam thế kỉ XVIII...
1.  Nguyên nhân dẫn đến tình trạng chiến tranh Nam – Bắc triều và chiến tranh Trịnh – Nguyễn là...

Luyện tập

Bài tập 1 trang 52 SBT Lịch Sử 7: Chu Văn An đã dâng sớ lên vua Trần đòi chém 7 nịnh thần, nhưng...
Chu Văn An đã dâng sớ lên vua Trần đòi chém 7 nịnh thần, nhưng Dụ Tông không nghe. Ông đã xin từ quan...
Câu 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 trang 45, 46 SBT Toán 7 tập 2: Hãy chọn phương án đúng.
Hãy chọn phương án đúng.. Câu 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 trang 45, 46 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2 -...
Luyện tập: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta trang 27 SGK Ngữ văn 7, Viết một đoạn văn theo lối liệt kê...
Tinh thần yêu nước của nhân dân ta - Hồ Chí Minh - Luyện tập: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta trang...