SBT Lịch sử lớp 7

Trang chủ Lớp 7 SBT Lịch sử lớp 7
Giải sách bài tập Lịch sử 7 (SBT Sử 7) phần khái quát lịch sử thế giới trung đại và lịch sử Việt Nam từ thế kỉ 10 đến thế kỉ 19.
PHẦN 1. KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TRUNG ĐẠI PHẦN 2. LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ X ĐẾN THẾ KỈ XIX CHƯƠNG 1. BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP THỜI NGÔ - ĐINH - TIỀN LÊ (THẾ KỈ X) CHƯƠNG 2. NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÝ (THẾ KỈ XI - XII) CHƯƠNG 3. NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI TRẦN (THẾ KỈ XIII - XIV)
Bài tập 3 trang 104 Sách bài tập Lịch Sử 7: Lý Công Uẩn lên ngôi, nhà Lý được thành lập năm 1009. Năm...
Bài tập 3: Hãy điền thời gian cho phù hợp với nội dung các sự kiện trong bảng sau:
Bài tập 6 trang 102 SBT Lịch Sử 7: Quang Trung đã đặt nền tảng cho việc thống nhất đất nước và xây
–         Ông là người lãnh đạo phong trào Tây Sơn, lật đổ các chính quyền phong kiến Nguyễn, Trịnh, Lê

Quảng cáo

Luyện tập

Bài 5 trang 94 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Vật nào sau đây phản xạ âm kém ?
Bài 5 trang 94 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. C. Gương soi      . Bài: Chủ đề 13: Sự phản...
Hoạt động 7 trang 73 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2, Cho một hình vuông có độ dài cạnh là x...
4. Cộng trừ đa thức một biến - Hoạt động 7 trang 73 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2. Giải...
Bài tập 25 trang 28 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 : Tính nhanh
Bài tập 25 trang 28 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 . Bài tập - Chủ đề 1: Số hữu tỉ Tính...