SBT Lịch sử lớp 7

Trang chủ Lớp 7 SBT Lịch sử lớp 7
Giải sách bài tập Lịch sử 7 (SBT Sử 7) phần khái quát lịch sử thế giới trung đại và lịch sử Việt Nam từ thế kỉ 10 đến thế kỉ 19.
PHẦN 1. KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TRUNG ĐẠI PHẦN 2. LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ X ĐẾN THẾ KỈ XIX CHƯƠNG 1. BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP THỜI NGÔ - ĐINH - TIỀN LÊ (THẾ KỈ X) CHƯƠNG 2. NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÝ (THẾ KỈ XI - XII) CHƯƠNG 3. NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI TRẦN (THẾ KỈ XIII - XIV)
Bài tập 3 trang 104 Sách bài tập Lịch Sử 7: Lý Công Uẩn lên ngôi, nhà Lý được thành lập năm 1009. Năm...
Bài tập 3: Hãy điền thời gian cho phù hợp với nội dung các sự kiện trong bảng sau:
Bài tập 6 trang 102 SBT Lịch Sử 7: Quang Trung đã đặt nền tảng cho việc thống nhất đất nước và xây
–         Ông là người lãnh đạo phong trào Tây Sơn, lật đổ các chính quyền phong kiến Nguyễn, Trịnh, Lê

Quảng cáo

Luyện tập

Trả lời gợi ý Bài 15 trang 48 GDCD lớp 7: Bài 15: Bảo vệ di sản văn hóa
Trả lời gợi ý Bài 15 trang 48 SGK GDCD lớp 7: Bài 15: Bảo vệ di sản văn hóa. Nhà nước bảo vệ...
A Closer Look 1 trang 18 Unit 2 Anh 7 mới, Chọn một vấn đề sức khỏe. Làm việc theo nhóm. Kể cho nhóm...
Unit 2: Health - Sức khỏe - A Closer Look 1 trang 18 Unit 2 Tiếng Anh 7 mới. Chọn một vấn đề sức...
Hoạt động 4 trang 52 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2, Dùng biểu thức toán học để biểu thị các tình...
3. Chuyển các tình huống thực tế sang biểu thức đại số - Hoạt động 4 trang 52 Tài liệu dạy – học...