Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Toán 7 Bài tập 8 trang 39 Tài liệu dạy – học Toán 7...

Bài tập 8 trang 39 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1, Tìm hai số a, b biết rằng:...

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 2: Tỉ lệ thức – Bài tập 8 trang 39 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 . Giải bài tập Tìm hai số a, b biết rằng:

Tìm hai số a, b biết rằng:

\(2x = 5y\) và \(3x + 4y = 46\)

Lời giải:

Từ 2x = 5y suy ra \({x \over 5} = {y \over 2}\)

Áp dụng tính chất \({a \over b} = {c \over d} = {{a + c} \over {b + d}}\)

Quảng cáo

Ta có: \({x \over 5} = {y \over 2} = {{3x} \over {15}} = {{4y} \over 8} = {{3x + 4y} \over {15 + 8}} = {{46} \over {23}} = 2\)

\({x \over 5} = 2 \Rightarrow x = 5.2 = 10;{y \over 2} = 2 \Rightarrow y = 2.2 = 4\)

Vậy x = 10; y = 4

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...