Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Toán 7 Thử tài bạn 6 trang 49 Tài liệu dạy – học Toán...

Thử tài bạn 6 trang 49 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1, Làm tròn các số sau tới hàng chục:...

4.Làm tròn số – Thử tài bạn 6 trang 49 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1. Giải bài tập Làm tròn các số sau tới hàng chục:

Làm tròn các số sau tới hàng chục:

\(124 \approx …;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,345 \approx …;\,\,\,\,\,\,\,\,467 \approx …\)

\(124 \approx 120;345 \approx 350;467 \approx 470\)

Advertisements