Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Toán 7 Thử tài bạn 7 trang 49 Tài liệu dạy – học Toán...

Thử tài bạn 7 trang 49 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1, Làm tròn số 5,17543 lần lượt đến chữ số thập phân thứ nhất, thứ hai và thứ 3 ?...

4.Làm tròn số – Thử tài bạn 7 trang 49 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1. Giải bài tập Làm tròn số 5,17543 lần lượt đến chữ số thập phân thứ nhất, thứ hai và thứ 3 ?

Làm tròn số 5,17543 lần lượt đến chữ số thập phân thứ nhất, thứ hai và thứ 3 ?

\(5,17543 \approx 5,2\)  (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).

\(5,17543 \approx 5,18\)  (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).

\(5,17543 \approx 5,175\)  (làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba).

Advertisements