Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Bài 2 trang 31 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí...

Bài 2 trang 31 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7 : Hãy phát biểu định luật phản xạ ánh sáng....

Bài 2 trang 31 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7 . Bài: Chủ đề 4: Định luật phản xạ ánh sáng

Hãy phát biểu định luật phản xạ ánh sáng.

Hãy vẽ một gương phẳng, vẽ tia tới SI có góc tới i = 40o và tia phản xạ IR.

Quảng cáo

Định luật phản xạ ánh sáng:

– Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến của gương tại điểm tới.

– Góc phản xạ bằng góc tới.