Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Bài 3 trang 81 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí...

Bài 3 trang 81 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Một bạn gảy vào một sợi dây đàn. Khi bạn gảy nhẹ rồi gảy mạnh, yếu tố nào sau đây...

Bài 3 trang 81 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Bài: Chủ đề 11: Độ to của âm

Một bạn gảy vào một sợi dây đàn. Khi bạn gảy nhẹ rồi gảy mạnh, yếu tố nào sau đây không thay đổi ?

A. Biên độ dao động của dây đán  

B. Độ cao của âm mà ta nghe được

C. Độ to của âm mà ta nghe được   

Quảng cáo

D. Độ mạnh của âm do đàn phát ra.

Đáp án A: Sai vì khi gảy mạnh nhẹ khác nhau thì biên độ dao động của dây đàn khác nahu.

Đáp án B: Đúng vì với cùng một dây đàn thì tần số là như nhau nên độ cao của âm nghe được là như nhau.

Đáp án C: Sai vì biên độ dao động khác nhau thì độ to của âm khác nhau.

Đáp án D: Sai vì biên độ dao động khác nhau nên độ mạnh yếu của dây đàn cũng khác nhau.

Chọn đáp án B.