Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Hoạt động 2 trang 122 sách Tài liệu Dạy – Học Vật...

Hoạt động 2 trang 122 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Từ kết quả thí nghiệm hoạt động 1, hãy cho biết các chất sau: thủy tinh, đồng,...

Hoạt động 2 trang 122 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7.                 Sứ, gỗ khô. Bài: Chủ đề 18: Chất dẫn điện và chất cách điện – Dòng điện trong kim loại

Từ kết quả thí nghiệm hoạt động 1, hãy cho biết các chất sau: thủy tinh, đồng, kẽm, nhựa ,gỗ khô, than chì, sứ, chất nào dẫn điện, chất nào cách điện. Vẽ lại bảng như hình bên và liệt kê kết quả vào bảng.

                    Chất dẫn điện

                         Chất cách điện

                          …

                          …

                             …

                             …

 

Quảng cáo

– Chất dẫn điện là chất cho dong điện đi qua.

– Chất cách điện là chất không cho dòng điện đi qua.

Chất dẫn điện được dùng làm vật liệu để chế tạo các vật dẫn điện, các bộ phận dẫn điện trong các dụng cụ điện.

Chất cách điện được dùng làm vật liệu để chế tạo vỏ bọc ngoài, vỏ dây dẫn trong các dụng cụ điện.

                        Chất dẫn điện

                       Chất cách điện

             Đồng

               Thủy tinh

            Than chì

                Nhựa

            Kẽm

                Sứ, gỗ khô