Trang chủ Lớp 8 SBT Toán lớp 8 Câu 3.1 trang 27 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1:...

Câu 3.1 trang 27 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1: Rút gọn phân thức...

Rút gọn phân thức . Câu 3.1 trang 27 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1 – Bài 3. Rút gọn phân thức

Rút gọn phân thức :

a. \({{{x^4} – {y^4}} \over {{y^3} – {x^3}}}\)

b. \({{\left( {2x – 4} \right)\left( {x – 3} \right)} \over {\left( {x – 2} \right)\left( {3{x^2} – 27} \right)}}\)

Quảng cáo
Đang tải...

c. \({{2{x^3} + {x^2} – 2x – 1} \over {{x^3} + 2{x^2} – x – 2}}\)

a. \({{{x^4} – {y^4}} \over {{y^3} – {x^3}}}\) \( = {{\left( {{x^2} + {y^2}} \right)\left( {{x^2} – {y^2}} \right)} \over {\left( {y – x} \right)\left( {{y^2} + xy + {x^2}} \right)}} = {{\left( {{x^2} + {y^2}} \right)\left( {x + y} \right)\left( {x – y} \right)} \over {\left( {y – x} \right)\left( {{y^2} + xy + {x^2}} \right)}}\)

\( =  – {{\left( {{x^2} + {y^2}} \right)\left( {x + y} \right)\left( {x – y} \right)} \over {\left( {x – y} \right)\left( {{x^2} + xy + {y^2}} \right)}} = {{\left( {{x^2} + {y^2}} \right)\left( {x + y} \right)} \over {{x^2} + xy + {y^2}}}\)

b. \({{\left( {2x – 4} \right)\left( {x – 3} \right)} \over {\left( {x – 2} \right)\left( {3{x^2} – 27} \right)}}\) \( = {{2\left( {x – 2} \right)\left( {x + 3} \right)} \over {\left( {x – 2} \right)3\left( {{x^2} – 9} \right)}} = {{2\left( {x + 3} \right)} \over {3\left( {x + 3} \right)\left( {x – 3} \right)}} = {2 \over {3\left( {x – 3} \right)}}\)

c. \({{2{x^3} + {x^2} – 2x – 1} \over {{x^3} + 2{x^2} – x – 2}}\)\( = {{2x\left( {{x^2} – 1} \right) + \left( {{x^2} – 1} \right)} \over {x\left( {{x^2} – 1} \right) + 2\left( {{x^2} – 1} \right)}} = {{\left( {{x^2} – 1} \right)\left( {2x + 1} \right)} \over {\left( {{x^2} – 1} \right)\left( {x + 2} \right)}} = {{2x + 1} \over {x + 2}}\)