Trang chủ Lớp 8 SBT Toán lớp 8 Câu 43 trang 35 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1:...

Câu 43 trang 35 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1: Đố. Đố em điền được một phân thức vào chỗ trống của đẳng thức...

Đố. Đố em điền được một phân thức vào chỗ trống của đẳng thức sau. Câu 43 trang 35 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1 – Bài 8. Phép chia các phân thức đại số

Đố. Đố em điền được một phân thức vào chỗ trống của đẳng thức sau:

Quảng cáo
Đang tải...

\({x \over {x + 1}}:{{x + 2} \over {x + 1}}:{{x + 3} \over {x + 2}}:{{x + 4} \over {x + 3}}:{{x + 5} \over {x + 4}}… = 1\)

\(\eqalign{  & {x \over {x + 1}}:{{x + 2} \over {x + 1}}:{{x + 3} \over {x + 2}}:{{x + 4} \over {x + 3}}:{{x + 5} \over {x + 4}}:{x \over {x + 5}}  \cr  &  = {x \over {x + 1}}.{{x + 1} \over {x + 2}}.{{x + 2} \over {x + 3}}.{{x + 3} \over {x + 4}}.{{x + 4} \over {x + 5}}.{{x + 5} \over x} = 1 \cr} \)