Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Hoạt động 1 trang 17 Tài liệu dạy – học Hóa học...

Hoạt động 1 trang 17 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2: Oxit là gì?...

Hoạt động 1 trang 17 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2. Bài 26. Oxit

Oxit là gì?

Quảng cáo

Có ba hợp chất: canxi oxit \(CaO\), oxit sắt từ \(F{e_3}{O_4}\), nhôm oxit\(A{l_2}{O_3}\). 
– Trong ba hợp chất này, mỗi hợp chất có bao nhiêu nguyên tố tạo thành?
– Mỗi nguyên tố có bao nhiêu nguyên tử?
– Trong ba hợp chất đó, chúng có chung nguyên tố nào?

– Trong ba hợp chất này mỗi hợp chất có 2 nguyên tố tạo thành.
– Trong ba hợp chất trên có chung nguyên tố oxi .

Oxit là hợp chất của hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxi.