Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Hoạt động 2 trang 59 Tài liệu dạy – học Hóa học...

Hoạt động 2 trang 59 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2: Nhóm 3 axit đầu tiên không có oxi, nhóm các axit còn lại có oxi...

Hoạt động 2 trang 59 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2.  . Bài 37. Axit – Bazơ – Muối – Tài liệu Dạy-học Hóa học 8

Dựa vào bảng 5.1 em có nhận xét gì về thành phần của nhóm 3 axit đều tiên và nhóm các axit còn lại. Em hãy thực hiện phân loại (cột I) các axit trong bảng 5.1

– Nhóm 3 axit đầu tiên không có oxi, nhóm các axit còn lại có oxi

– Phân loại cột 1

Phân loại
    (1)

CTHH
   (2)

Tên axit
  (3)

      Thành phần

Hóa trị gốc axit
(6)

Tên gốc axit
  (7)

Số nguyên
    tử H
    (4)

Gốc axit
    (5)

Axit không có oxi

\(HCl\)

 

1

-Cl

I

 

\(HBr\)

 

1

-Br

I

 

\({H_2}S\)

 

2

=S

II

 

Axit có oxi

\(HN{O_2}\)

Quảng cáo

 

1

-\(N{O_2}\)

I

 

\({H_2}S{O_3}\)

 

2

=\(S{O_3}\)

II

 

\(HN{O_3}\)

 

1

-\(N{O_3}\)

I

 

\({H_2}S{O_4}\)

 

2

=\(S{O_4}\)

II

 

\({H_2}C{O_3}\)

 

2

=\(C{O_3}\)

II

 

\({H_3}P{O_4}\)

 

3

\( \equiv P{O_4}\)

III

 

 

Dựa vào thành phần phân tử, axit được chia làm 2 loại: axit không có oxi và axit có oxi