Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Hoạt động 3 trang 59 Tài liệu dạy – học Hóa học...

Hoạt động 3 trang 59 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2: Em hãy gọi tên axit ( cột 3) và tên gốc axit ( cột 7) trong bảng 5.1...

Hoạt động 3 trang 59 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2. 3. Bài 37. Axit – Bazơ – Muối – Tài liệu Dạy-học Hóa học 8

Em hãy gọi tên axit ( cột 3) và tên gốc axit ( cột 7) trong bảng 5.1

Gọi tên axit như sau

Phân loại
    (1)

CTHH
   (2)

Tên axit
  (3)

      Thành phần

Hóa trị gốc axit
(6)

Tên gốc axit
  (7)

Số nguyên
    tử H
    (4)

Gốc axit
    (5)

Axit không có oxi

\(HCl\)

Axit clohiđric

1

-Cl

I

clorua

\(HBr\)

Axit bromhiđric

1

-Br

I

bromua

\({H_2}S\)

Axit sunfuhiđric

2

=S

II

sunfua

Axit có oxi

\(HN{O_2}\)

Quảng cáo

Axit nitrơ

1

-\(N{O_2}\)

I

nitrit

\({H_2}S{O_3}\)

Axit sunfurơ

2

=\(S{O_3}\)

II

sunfit

\(HN{O_3}\)

Axit nitric

1

-\(N{O_3}\)

I

nitrat

\({H_2}S{O_4}\)

Axit sunfuric

2

=\(S{O_4}\)

II

sunfat

\({H_2}C{O_3}\)

Axit cacbonic

2

=\(C{O_3}\)

II

cacbonat

\({H_3}P{O_4}\)

Axit photphoric

3

\( \equiv P{O_4}\)

III

photphat