Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy học Toán 8 Thử tài bạn trang 29 Dạy & học Toán 8 tập 2:...

Thử tài bạn trang 29 Dạy & học Toán 8 tập 2: Giải bài toán trên bằng cách chọn x là thời gian đi....

Chia sẻ
2. Ví dụ về giải bài toán bằng cách lập phương trình – Thử tài bạn trang 29 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2. Giải bài tập Giải bài toán trên bằng cách chọn x là thời gian đi.

Giải bài toán trên bằng cách chọn x là thời gian đi.

Gọi thời gian xe máy đi từ A đến B là x (giờ) (Điều kiện x > 0)

Ta có 30 phút = \({1 \over 2}\) giờ

Thời gian xe máy đi từ B về A là \(x – {1 \over 2}\) (giờ)

Chiều dài quãng đường AB là 30x (km) và cũng là \(40(x – {1 \over 2})(km)\)

\(\Rightarrow\) Ta có phương trình \(30x = 40(x – {1 \over 2})\)

Quảng cáo

\( \Leftrightarrow 30x = 40x – 20 \)

\(\Leftrightarrow 30x – 40x =  – 20\)

\(\Leftrightarrow  – 10x =  – 20 \)

\(\Leftrightarrow x = 2\)

Ta thấy \(x = 2\) thỏa mãn điều kiện \(x > 0\)

Thời gian xe máy đi từ A đến B là 2 giờ

Vậy chiều dài quãng đường AB là \(30.2 = 60\) (km)Chia sẻ