Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy học Toán 8 Hoạt động 4 trang 28 Tài liệu dạy & học Toán 8...

Hoạt động 4 trang 28 Tài liệu dạy & học Toán 8 tập 2: Điền vào khoảng trống để hoàn thành bào toán sau....

Chia sẻ
2. Ví dụ về giải bài toán bằng cách lập phương trình – Hoạt động 4 trang 28 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2. Giải bài tập Điền vào khoảng trống để hoàn thành bào toán sau.

Điền vào khoảng trống để hoàn thành bào toán sau.

– Gọi chiều dài quãng đường AB là x (km)

Điều kiện x > ….

+ Thời gian đi là: \({x \over {30}}\,\,\)(giờ)

Thời gian về là …(giờ)

Ta có 30 phút = \({1 \over 2}\)giờ

+ Vì thời gian về ít hơn thời gian đi là 30 phút (\({1 \over 2}\)giờ), nên ta có phương trình:

\({{…} \over {30}} – {{…} \over {40}} = {1 \over 2}\)

Giải phương trình:

\(\eqalign{

& {x \over {30}} – {x \over {40}} = {1 \over 2} \cr

& \Leftrightarrow {{4x} \over {120}} – {{3x} \over {120}} = {{60} \over {120}} \cr

& \Leftrightarrow 4x – 3x = 60 \cr

& \Leftrightarrow x = 60 \cr} \)

– Ta thấy x = …. thỏa mãn điều kiện x > 0.

Vậy độ dài quãng đường là 60 km.

Quảng cáo

Gọi chiều dài quãng đường AB là x (km)

(Điều kiện x > 0)

+ Thời gian đi là: \({x \over {30}}\,\,\)(giờ);

Thời gian về là \({x \over {40}}\) (giờ)

Ta có 30 phút = \({1 \over 2}\)giờ

+ Vì thời gian về ít hơn thời gian đi là 30 phút (\({1 \over 2}\)giờ)

Nên ta có phương trình: \(\dfrac{x}{{30}} – \dfrac{x}{{40}} = \dfrac{1}{2}\)

Giải phương trình:

\(\eqalign{

& {x \over {30}} – {x \over {40}} = {1 \over 2} \cr

& \Leftrightarrow {{4x} \over {120}} – {{3x} \over {120}} = {{60} \over {120}} \cr

& \Leftrightarrow 4x – 3x = 60 \cr

& \Leftrightarrow x = 60 \cr} \)

– Ta thấy x = 60 thỏa mãn điều kiện x > 0.

Vậy độ dài quãng đường là 60 km.Chia sẻ