Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy học Toán 8 Thử tài bạn trang 45 Tài liệu dạy & học Toán 8...

Thử tài bạn trang 45 Tài liệu dạy & học Toán 8 tập 2: Hãy viết và biểu diễn lên trục số tập nghiệm của các bất phương trình sau:...

1. Bất phương trình một ẩn – Thử tài bạn trang 45 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2. Giải bài tập Hãy viết và biểu diễn lên trục số tập nghiệm của các bất phương trình sau:

Hãy viết và biểu diễn lên trục số tập nghiệm của các bất phương trình sau:

\(\eqalign{  & a)\,\,x <  – 3  \cr  & b)\,\,x \ge  – 1 \cr} \)

a) \(x < -3\)

Quảng cáo

Tập nghiệm của bất phương trình là \({\rm{\{ }}x|x <  – 3\} \)

Tập nghiệm này được biểu diễn trên trục số như sau:

 

b) \(x ≥ -1\)

Tập nghiệm của bất phương trình là \({\rm{\{ }}x|x \ge  – 1\} \)

Tập nghiệm này được biểu diễn trên trục số như sau: