Trang chủ Lớp 9 Hóa lớp 9 Bài 5 trang 167 Hóa 9, Cho 4,8g hỗn hợp A gồm

Bài 5 trang 167 Hóa 9, Cho 4,8g hỗn hợp A gồm...

Chia sẻ
Bài 56. Ôn tập cuối năm – Bài 5 trang 167 Hóa 9. Cho 4,8g hỗn hợp A gồm…

Cho 4,8g hỗn hợp A gồm \(Fe, Fe_2O_3\) tác dụng với dung dịch \(CuSO_4\) dư. Sau khi phản ứng kết thức, lọc lấy phần chất rắn không tan, rửa sạch bằng nước. sau đó cho phần chất rắn tác dụng với dung dịch HCl 1M thì còn lại 3,2g chất rắn màu đỏ.

a) Viết các phương trình hóa học

b) Tính thành phần phần trăm các chất trong hỗn hợp A ban đầu.

Lời giải

Khi cho phần chất rắn tác dụng với dung dịch HCl thì còn lại 3,2g chất rắn màu đỏ, đó chính là đồng kim loại.

\({n_{Cu}} = {{3,2} \over {64}} = 0,05{\rm{ }}mol\)

a) Phương trình hóa học.

\(Fe + CuSO_4 → FeSO_4 + Cu\)  (1)

\(Fe_2O_3 + 6HCl → 2FeCl_3 + 3H_2O\)  (2)

\(n_{Cu} = n_{Fe} = 0,05 mol\).

b) Thành phần phần trăm các chất

\(m_{Fe} = 0,05 . 56 = 2,8g\).

\(\% Fe = {{2,8} \over {4,8}}.100\%  = 58,33\% \)

\(\% F{e_2}{O_3} = 100\%  – 58,33\%  = 41,67\% \)


Mục lục môn Hóa 9