Trang chủ Lớp 9 Hóa lớp 9 Bài 6 trang 72 SGK Hóa học 9: dùng chất nào sau...

Bài 6 trang 72 SGK Hóa học 9: dùng chất nào sau đây để loại bỏ…?...

Bài 6 trang 72 SGK Hóa học 9. Để loại bỏ các khí, ta chọn chất nào tác dụng được với tất cả các chất khí đó tạo thành chất kết tủa. Bài 24. Ôn tập học kì 1 HÓa 9.

Sau khi làm thí nghiệm có những khí độc hại sau: \(HCl, H_2S, CO_2, SO_2\). Có thể dùng chất nào sau đây để loại bỏ chúng là tốt nhất?

A. Nước vôi trong.

B. Dung dịch HCl.

C. Dung dịch NaCl.

D. Nước.

Quảng cáo

Giải thích và viết phương trình phản ứng hóa học nếu có.

Để loại bỏ các khí, ta chọn chất nào tác dụng được với tất cả các chất khí đó tạo thành chất kết tủa

Chọn nước vôi trong là tốt nhất, vì nước vôi trong có phản ứng với tất cả các chất khí thải tạo thành chất kết tủa hay dung dịch.

\(Ca(OH)_2 + 2HCl → CaCl_2 + 2H_2O\).

\(H_2S + Ca(OH)_2 dư → CaS ↓ + 2H_2O\).

\(CO_2 + Ca(OH)_2 → CaCO_3 ↓ + H_2O\).

\(SO_2 + Ca(OH)_2 → CaSO_3 ↓ + H_2O\).

Đáp án A

Quảng cáo

Mục lục môn Hóa 9