Trang chủ Lớp 9 Hóa lớp 9 Bài 10 trang 72 SGK Hóa 9: Từ PTHH xác định đươc...

Bài 10 trang 72 SGK Hóa 9: Từ PTHH xác định đươc chất nào phản ứng hết, chất nào còn dư?...

Bài 10 trang 72 SGK Hóa học 9. Cho 1,96g bột sắt vào 100ml dung dịch \(CuSO_4\) 10% có khối lượng riêng là 1,12 g/ml.. Bài 24. Ôn tập học kì 1

Cho 1,96g bột sắt vào 100ml dung dịch \(CuSO_4\) 10% có khối lượng riêng là 1,12 g/ml.

a) Viết phương trình hóa học.

b) Xác định nồng độ mol của chất trong dung dịch khi phản ứng kết thúc. Giả thiết rằng thể tích của dung dịch sau phản ứng thay đổi không đáng kể.

a) PTHH: \(Fe + CuSO_4 → FeSO_4 + Cu ↓\)

b) Từ PTHH xác định đươc chất nào phản ứng hết, chất nào còn dư, mọi tính toán theo chất phản ứng hết

Công thức nồng độ mol CM = n : V

Quảng cáo

\({n_{Fe}} = {{1,96} \over {56}} = 0,035{\rm{ }}mol\)

\({n_{CuS{O_4}}} = {{100.1,2.10} \over {100.160}} = 0,07{\rm{ }}mol\)

a) Phương trình hóa học.

\(Fe + CuSO_4 → FeSO_4 + Cu ↓\)

\({n_{Fe}} = {\rm{ }}{n_{CuS{O_4}{\rm{ }}pu}} = 0,035mol.\)

b) Nồng độ mol của các chất trong dung dịch:

\(n_{CuSO_4}\) dư = 0,07 – 0,035 = 0,035 mol

\(C{M_{\left( {CuS{O_4}} \right)}} = {{1000.0,035} \over {100}} = 0,35{\rm{ }}mol/l\)

\(C{M_{\left( {FeS{O_4}} \right)}} = {{1000.0,035} \over {100}} = 0,35{\rm{ }}mol/l\).

Quảng cáo

Mục lục môn Hóa 9