Trang chủ Lớp 9 Hóa lớp 9 Bài 8 trang 72 SGK Hóa học 9: Dùng hóa chất nào...

Bài 8 trang 72 SGK Hóa học 9: Dùng hóa chất nào nói trên để làm khô mỗi khí ẩm sau đây...

Bài 8 trang 72 SGK Hóa học 9. Bài 24. Ôn tập học kì 1. Dùng hóa chất nào nói trên để làm khô mỗi khí ẩm sau đây…?

Trong phòng thí nghiệm, người ta làm khô các khí ẩm bằng cách dẫn khí này đi qua các bình có đựng các chất háo nước nhưng không có phản ứng với khí cần làm khô. Có các chất làm khô sau: \(H_2SO_4\) đặc, CaO. Dùng hóa chất nào nói trên để làm khô mỗi khí ẩm sau đây: khí \(SO_2\), khí \(O_2\), khí \(CO_2\). Hãy giải thích sự lựa chọn đó.

H2SO4 đặc dùng để làm khô các khí mà không có phản ứng với nó

CaO khan dùng để làm khô các khí mà không có phản ứng với nó

Có thể dùng \(H_2SO_4\) đặc để làm khô các khí ẩm: \(SO_2, CO_2, O_2\) vì \(H_2SO_4\) đặc không phản ứng với các khí này.

Quảng cáo

Có thể dùng CaO khan để làm khô khí ẩm \(O_2\).

CaO khan tác dụng với khí ẩm \(SO_2, CO_2\) khi đó các khí này sẽ sinh ra các chất khác không còn là chất ban đầu nữa nên không thể làm khô chúng được.

các phản ứng có thể xảy ra:

\(CaO + H_2O → Ca(OH)_2\)

\(CO_2 + Ca(OH)_2 → CaCO_3 ↓ + H_2O\)

\(SO_2 + Ca(OH)_2 → CaSO_3 ↓ + H_2O\)

Hoặc \(CaO + SO_2 → CaSO_3\)

\(CO_2 + CaO → CaCO_3\)

Quảng cáo

Mục lục môn Hóa 9