Trang chủ Lớp 9 SBT Hóa lớp 9 Bài 22.5 Trang 28 Sách bài tập (SBT) Hóa 9: Có các...

Bài 22.5 Trang 28 Sách bài tập (SBT) Hóa 9: Có các kim loại Al, Na, Cu, Ag....

Có các kim loại : Al, Na, Cu, Ag.. Bài 22.5 Trang 28 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9 – Bài 22: Luyện tập chương 2 – Kim loại

Có các kim loại : Al, Na, Cu, Ag.

a)  Sắp xếp các kim loại trên theo thứ tự mức độ hoạt động hoá học tăng dần.

b)  Chọn những phản ứng hoá học thích hợp để chứng minh cho sự sắp xếp các kim loại. Viết các phương trình hoá học.

         

a) Sắp xếp theo thứ tự hoạt động hoá học tăng dần : Ag, Cu, Al, Na.

b) Phương trình hoá học chứng minh.

Quảng cáo

– Na tác dụng mãnh liệt với H20 còn Al tác dụng chậm :

2Na + 2H20 ——> 2NaOH + H2

– Kim loại Al và Na tác dụng với dung dịch HCl, còn Ag, Cu không tác dụng :

2Al + 6HCl ——> 2AlCl3 + 3H2

2Na + 2HCl ——> 2NaCl + H2

– Khi cho các kim loại Cu, Ag tác dụng với oxi chỉ có Cu tác dụng, còn Ag không tác dụng :

2Cu + O2  ——> 2CuO