Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 3 trang 75 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 3 trang 75 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2: Để tráng bạc một số ruột phích, người ta phải thuỷ phân 58,14 gam saccarozơ...

Bài 3 trang 75 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2. \(\begin{array}{l}{C_{12}}{H_{22}}{O_{11}} + {H_2}O \to {C_6}{H_{12}}{O_6} + {C_6}{H_{12}}{O_6}(enzim)\\Saccarozo\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,glucozo\,\,\,\,\,\,\,\,\,fructozo\\Theo\,pt \to {n_{Glucozo}} = {n_{saccarozo}}\\ \Rightarrow {n_{glucozo}} = 0,17\,mol\end{array}\). Bài 51. Saccarozơ

Để tráng bạc một số ruột phích, người ta phải thuỷ phân 58,14 gam saccarozơ rồi tiến hành phản ứng tráng gương.

a) Tính khối lượng glucozơ sinh ra từ phản ứng thuỷ phản.

b) Tính lượng Ag tạo thành do glucozơ tham gia phản ứng, biết hiệu suất toàn quá trình là 80%.

Quảng cáo

\({n_{{C_{12}}{H_{22}}{O_{11}}}} = \dfrac{{58,14}}{{342}} = 0,17\,mol\)

a) Phương trình hóa học:

\(\begin{array}{l}{C_{12}}{H_{22}}{O_{11}} + {H_2}O \to {C_6}{H_{12}}{O_6} + {C_6}{H_{12}}{O_6}(enzim)\\Saccarozo\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,glucozo\,\,\,\,\,\,\,\,\,fructozo\\Theo\,pt \to {n_{Glucozo}} = {n_{saccarozo}}\\ \Rightarrow {n_{glucozo}} = 0,17\,mol\end{array}\)

Khối lượng glucozo là: \({m_{glucozo}} = 0,17.180 = 30,6\,gam\)

b) Sơ đồ phản ứng:

\(\begin{array}{l}{C_{12}}{H_{22}}{O_{11}} \to {C_6}{H_{12}}{O_6}( + AgN{O_3}/N{H_3}) \to 2Ag\\Saccarozo\,\,\,\,\,\,\,glucozo\\H = 80\%  \to {n_{saccarozo(pu)}} = 0,17.80\%  = 0,136\,mol\\{n_{Ag}} = 2.{n_{saccarozo(pu)}}\\ \Rightarrow {n_{Ag}} = 2.0,136 = 0,272\,mol\\{m_{Ag}} = 0,272.108 = 29,376\,gam\end{array}\)