Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - học Toán 9 Bài 2 trang 18 Tài liệu dạy học Toán lớp 9 tập...

Bài 2 trang 18 Tài liệu dạy học Toán lớp 9 tập 1: Tính...

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 1: Các phép tính với căn bậc hai – Bài 2 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1. Giải bài tập Tính :

Tính :

a) \(\sqrt {{8^2} + {6^2}} \);           

b) \(\sqrt {{{\left( {0,3} \right)}^2}} \);

c) \(\sqrt {{{\left( { – 0,3} \right)}^2}} \);                 

d) \( – 0,2\sqrt {{{\left( { – 0,5} \right)}^2}} \).

Sử dụng công thức: \(\sqrt {{A^2}}  = \left| A \right| = \left\{ \begin{array}{l}A\;\;khi\;\;A \ge 0\\ – A\;\;khi\;\;A < 0\end{array} \right..\)

\(\begin{array}{l}a)\;\sqrt {{8^2} + {6^2}}  = \sqrt {64 + 36}  = \sqrt {100}  = 10.\\b)\;\sqrt {{{\left( {0,3} \right)}^2}}  = \left| {0,3} \right| = 0,3.\\c)\;\sqrt {{{\left( { – 0,3} \right)}^2}}  = \left| { – 0,3} \right| = 0,3.\\d)\; – 0,2\sqrt {{{\left( { – 0,5} \right)}^2}}  =  – 0,2.\left| { – 0,5} \right| =  – 0,2.0,5 =  – 0,1.\end{array}\)Chia sẻ