Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - học Toán 9 Bài 8 trang 18 Tài liệu dạy học Toán lớp 9 tập...

Bài 8 trang 18 Tài liệu dạy học Toán lớp 9 tập 1:Rút gọn các biểu thức sau...

Bài tập – Chủ đề 1: Các phép tính với căn bậc hai – Bài 8 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1. Giải bài tập Rút gọn các biểu thức sau :

 Rút gọn các biểu thức sau :

a) \(\sqrt {{{\left( {2 – \sqrt 3 } \right)}^2}} \) ; 

b) \(\sqrt {{{\left( {3 – \sqrt {10} } \right)}^2}} \);

c) \(2\sqrt {{a^2}} \) với \(a < 0\)       

Quảng cáo
Đang tải...

d) \(3\sqrt {{{\left( {a – 2} \right)}^2}} \) với \(a \ge 2\)

e) \(\sqrt {{{\left( {x – 2} \right)}^2}}  – 1\).

Sử dụng công thức: \(\sqrt {{A^2}}  = \left| A \right| = \left\{ \begin{array}{l}A\;\;khi\;\;A \ge 0\\ – A\;\;khi\;\;A < 0\end{array} \right..\)

\(\begin{array}{l}a)\;\;\sqrt {{{\left( {2 – \sqrt 3 } \right)}^2}}  = \left| {2 – \sqrt 3 } \right| = 2 – \sqrt 3 \;\;\;\left( {do\;\;2 > \sqrt 3 } \right).\\b)\;\;\sqrt {{{\left( {3 – \sqrt {10} } \right)}^2}}  = \left| {3 – \sqrt {10} } \right| = \sqrt {10}  – 3\;\;\;\left( {do\;\;\sqrt {10}  > 3} \right).\\c)\;\;2\sqrt {{a^2}}  = 2\left| a \right| =  – 2a\;\;\;\left( {do\;\;a < 0} \right).\\d)\;\;3\sqrt {{{\left( {a – 2} \right)}^2}}  = 3\left| {a – 2} \right| = 3\left( {a – 2} \right)\;\;\;\left( {do\;\;a \ge 2} \right).\\e)\;\;\sqrt {{{\left( {x – 2} \right)}^2}}  – 1 = \left| {x – 2} \right| – 1 = \left\{ \begin{array}{l}x – 2 – 1\;\;\;\;khi\;\;\;x – 2 \ge 0\\ – x + 2 – 1\;\;\;khi\;\;x – 2 < 0\end{array} \right.\\ = \left\{ \begin{array}{l}x – 3\;\;\;khi\;\;x \ge 2\\ – x + 1\;\;\;khi\;\;x < 2\end{array} \right..\end{array}\)