Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - học Toán 9 Bài 7 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập...

Bài 7 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1:Với giá trị nào của a thì mỗi căn thức sau có nghĩa...

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 1: Các phép tính với căn bậc hai – Bài 7 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1. Giải bài tập Với giá trị nào của a thì mỗi căn thức sau có nghĩa :

 Với giá trị nào của a thì mỗi căn thức sau có nghĩa :

a) \(\sqrt {\dfrac{{2a}}{3}} \);        b) \(\sqrt {\left( { – 4a} \right)} \);

c) \(\sqrt {2 – a} \);     d) \(\sqrt {2a + 5} \)  ?

Hàm số \(\sqrt {f\left( a \right)} \) xác định \( \Leftrightarrow f\left( a \right) \ge 0.\)

Quảng cáo

\(a)\;\sqrt {\dfrac{{2a}}{3}} \) xác định \( \Leftrightarrow \dfrac{{2a}}{3} \ge 0 \Leftrightarrow a \ge 0.\)

\(b)\;\sqrt {\left( { – 4a} \right)} \)  xác định \( \Leftrightarrow  – 4a \ge 0 \Leftrightarrow a \le 0.\)

\(c)\;\sqrt {2 – a} \)  xác định \( \Leftrightarrow 2 – a \ge 0 \Leftrightarrow a \le 2.\)

\(d)\;\;\sqrt {2a + 5} \)  xác định \( \Leftrightarrow 2a + 5 \ge 0 \Leftrightarrow a \ge  – \dfrac{5}{2}.\)Chia sẻ