Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - học Toán 9 Bạn nào đúng 2 trang 13 Tài liệu dạy – học Toán...

Bạn nào đúng 2 trang 13 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1?: Cô giáo yêu cầu loại bỏ dấu căn và dấu giá trị tuyệt đối của căn thức...

Chia sẻ
2.Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức – Bạn nào đúng 2 trang 13 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1?. Giải bài tập Cô giáo yêu cầu loại bỏ dấu căn và dấu giá trị tuyệt đối của căn thức

Cô giáo yêu cầu loại bỏ dấu căn và dấu giá trị tuyệt đối của căn thức \(\sqrt {{{\left( {x – 1} \right)}^2}} \).

 

Theo em, bạn nào đúng ?

Ta có: \(\sqrt {{{\left( {x – 1} \right)}^2}}  = \left| {x – 1} \right|\)

+) Với \(x – 1 \ge 0 \Leftrightarrow x \ge 1 \Rightarrow \left| {x – 1} \right| = x – 1\)

Quảng cáo

\( \Rightarrow \sqrt {{{\left( {x – 1} \right)}^2}}  = \left| {x – 1} \right| = x – 1.\)

+) Với \(x – 1 < 0 \Leftrightarrow x < 1 \Rightarrow \left| {x – 1} \right| =  – \left( {x – 1} \right) = 1 – x\)

\( \Rightarrow \sqrt {{{\left( {x – 1} \right)}^2}}  = \left| {x – 1} \right| = 1 – x.\)

Vậy \(\sqrt {{{\left( {x – 1} \right)}^2}}  = \left| {x – 1} \right| = \left\{ \begin{array}{l}x – 1\;\;\;khi\;\;x \ge 1\\ – \left( {1 – x} \right)\;\;khi\;\;x < 1\end{array} \right..\)

Bạn Lan trả lời đúng.Chia sẻ