Trang chủ Lớp 9 Tập bản đồ Địa lí 9 Bài 1 trang 49 Tập bản đồ Địa lí 9: Dựa vào...

Bài 1 trang 49 Tập bản đồ Địa lí 9: Dựa vào số liệu về diện tích lúa, dân số và sản lượng lúa của đồng bằng sông Hồng, đồng bằng...

Bài 1 trang 49 Tập bản đồ Địa lí 9. Bài 36: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo)

Dựa vào số liệu về diện tích lúa, dân số và sản lượng lúa của đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long và cả nước năm 2002 dưới đây, hãy vẽ biểu đồ cột chồng thể hiện rõ số liệu đó.

 

Đồng bằng sông Cửu Long

Đồng bằng sông Hồng

Cả nước

Diện tích lúa (nghìn ha)

3834.8

1196.6

Quảng cáo

7504.3

Dân số (triệu người)

16.7

17.5

79.7

Sản lượng lúa (triệu tấn)

17.7

6.7

34.4