Trang chủ Lớp 9 Tập bản đồ Địa lí 9 Bài 4 trang 50 Tập bản đồ Địa lí 9: Bài 36:...

Bài 4 trang 50 Tập bản đồ Địa lí 9: Bài 36: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo)...

Bài 4 trang 50 Tập bản đồ Địa lí 9. Lời giải chi tiết Bài 36: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo)

Giải thích vì sao ngành chế biến lương thực, thực phẩm lại chiếm tỉ trọng cao nhất trong các ngành công nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Vì đây là vùng trọng điểm lương thực, thực phẩm của nước ta. Là vượn lúa lớn nhất cả nước, là vùng sản xuất thực phẩm lớn nhất, đặc biệt là thủy sản nước ngọt. Vì nguồn nguyên liệu cho công nghiệp chế biến rất phong phú nên công nghiệp chế biến chiếm tỉ trọng cao nhất.