Trang chủ Lớp 9 Tập bản đồ Địa lí 9 Bài 1 trang 15 Tập bản đồ Địa lí 9: Dựa vào...

Bài 1 trang 15 Tập bản đồ Địa lí 9: Dựa vào số liệu ở bảng 10.1 trong SGK, em hãy tính tỉ lệ (%) gieo trồng các nhóm cây và điền vào bảng...

Bài 1 trang 15 Tập bản đồ Địa lí 9. Dựa vào số liệu ở bảng 10.1 trong SGK, em hãy tính tỉ lệ (%) gieo trồng các nhóm cây và điền vào bảng bên.. Bài 10: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây sự tăng trưởng đàn gia súc gia cầm

Dựa vào số liệu ở bảng 10.1 trong SGK, em hãy tính tỉ lệ (%) gieo trồng các nhóm cây và điền vào bảng bên.

Quảng cáo

Tỉ lệ gieo trồng các nhóm cây

Các nhóm cây Năm 1990 Năm 2002
Tổng số    
Cây lương thực    
Cây công nghiệp    
Cây thực phẩm, cây ăn quả    

Tỉ lệ gieo trồng các nhóm cây năm 1990 và năm 2002

Các nhóm cây Năm 1990 Năm 2002
Tổng số 100 100
Cây lương thực 71,6 64,8
Cây công nghiệp 13,2 18,2
Cây thực phẩm, cây ăn quả 15,2 17