Trang chủ Bài học Chương 2. Vecto và hệ tọa độ trong không gian

Chương 2. Vecto và hệ tọa độ trong không gian

Hướng dẫn giải, trả lời 48 câu hỏi, bài tập thuộc Chương 2. Vecto và hệ tọa độ trong không gian. Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: SGK Toán 12 - Chân trời sáng tạo


Bài 15 trang 65 Toán 12 tập 1 - Chân trời sáng tạo: Cho biết máy bay A đang bay với vectơ vận tốc...
Cho hai vectơ \(\overrightarrow a = ({a_1};{a_2};{a_3})\), \(\overrightarrow b = ({b_1};{b_2};{b_3})\), ta có \(\overrightarrow a = k\overrightarrow b \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}{a_1} = k{b_1}\\{a_2}...
Bài 16 trang 65 Toán 12 tập 1 - Chân trời sáng tạo: Cho biết bốn đoạn thẳng nối từ một đỉnh của tứ...
Dựng một hệ trục tọa độ theo đề và dùng công thức tích vô hướng giữa 2 vecto để tìm góc liên kết....
Bài 13 trang 66 Toán 12 tập 1 - Chân trời sáng tạo: Cho hai vectơ (overrightarrow u ) và (overrightarrow v ) tạo...
Cho hai vectơ \(\overrightarrow u \) và \(\overrightarrow v \), ta có \({(|\overrightarrow u + \overrightarrow v |)^2} = {\overrightarrow u ^2} +...
Bài 14 trang 65 Toán 12 tập 1 - Chân trời sáng tạo: Cho hai điểm A(1; 2; –1), B(0; –2; 3). Tính độ...
\(\overrightarrow a \bot \overrightarrow b \Rightarrow \overrightarrow a .\overrightarrow b = 0\). Công thức tính độ lớn vecto. Hướng dẫn cách giải/trả lời...
Bài 11 trang 66 Toán 12 tập 1 - Chân trời sáng tạo: Cho (overrightarrow u = (2; - 5;3), overrightarrow v = (0;2;...
Cho hai vectơ \(\overrightarrow a = ({a_1};{a_2};{a_3})\), \(\overrightarrow b = ({b_1};{b_2};{b_3})\), ta có \(\overrightarrow a - \overrightarrow b = ({a_1} - {b_1};{a_2} -...
Bài 12 trang 66 Toán 12 tập 1 - Chân trời sáng tạo: Cho ba điểm A(0; 1; 2), B(1; 2; 3), C(1; –2;...
Cho hai vectơ \(\overrightarrow a = ({a_1};{a_2};{a_3})\), \(\overrightarrow b = ({b_1};{b_2};{b_3})\), ta có \(\overrightarrow a = k\overrightarrow b \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}{a_1} = k{b_1}\\{a_2}...
Bài 9 trang 65 Toán 12 tập 1 - Chân trời sáng tạo: Trong không gian Oxyz, cho hình hộp chữ nhật OABC. O′A′B′C′...
Quan sát hình vẽ, mỗi cạnh của ô vuông sẽ tương ứng với 1 đơn vị b) Công thức tính độ lớn vecto....
Bài 10 trang 65 Toán 12 tập 1 - Chân trời sáng tạo: Tìm toạ độ của điểm P được biểu diễn trong Hình...
Quan sát hình vẽ và xem hình chiếu của P lên các mặt phẳng có tọa độ là bao nhiêu => tọa độ...
Bài 7 trang 65 Toán 12 tập 1 - Chân trời sáng tạo: Cho A(2; –1; 1), B(–1; 3; –1), C(5; –3; 4). Tích...
Cho hai vectơ \(\overrightarrow a = ({a_1};{a_2};{a_3})\), \(\overrightarrow b = ({b_1};{b_2};{b_3})\), ta có biểu thức tọa độ của tích vô hướng \(\overrightarrow a....
Bài 8 trang 65 Toán 12 tập 1 - Chân trời sáng tạo: Cho hai điểm A(–1; 2; 3), B = (1; 0; 2)....
Cho hai vectơ \(\overrightarrow a = ({a_1};{a_2};{a_3})\), \(\overrightarrow b = ({b_1};{b_2};{b_3})\), ta có \(\overrightarrow a = k\overrightarrow b \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}{a_1} = k{b_1}\\{a_2}...