Trang chủ Bài học Ôn tập Chương 4- Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Ôn tập Chương 4- Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Bài 45 trang 54 sgk Toán 8 tập 2, Giải các phương trình:
a)|3x| = x + 8;                                      b)|-2x| = 4x + 18;...
Bài 42 trang 53 Toán 8 tập 2, Giải các bất phương trình:
a) 3 – 2x > 4;                                        b) 3x + 4 < 2;...
Bài 43 trang 53 sgk Toán 8 tập 2, Tìm x sao cho
a) Giá trị của biểu thức 5 – 2x là số dương;...
Bài 44 trang 54 sgk Toán 8 tập 2, Trong một cuộc thi đố vui. Ban tổ chức quy...
Trong một cuộc thi đố vui. Ban tổ chức quy định mỗi người dự thi phải trả lời 10 câu hỏi ở vòng sơ tuyển. Mỗi câu hỏi này có sẵn 4 đáp án, nhưng trong đó chỉ có 1 đáp án đúng. Ngư...
Bài 40 trang 53 sgk Toán 8 tập 2, Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm...
a) x – 1 < 3;                                          b) x + 2  > 1;...
Bài 41 trang 53 sgk Toán 8 tập 2, Giải các bất phương trình:
a) \({{2 – x} \over 4} < 5;\)                                           ...
Bài 39 trang 53 sgk Toán 8 tập 2, Kiểm tra xem -2 là nghiệm của bất phương trình...
a)-3x + 2 > -5;                                     b)10 – 2x < 2;...
Bài 38 trang 53 sgk Toán 8 tập 2, Cho m > n, chứng minh
a)m + 2 > n +2;                                               b)-2m < -2n;...

Bài học trong chương trình Toán 8

Mới cập nhật

Thử tài bạn trang 70 (2) Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, 1. Tìm các ước của 6, của 14, của...
3. Ước và bội - Thử tài bạn trang 70 (2) Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập...
Hoạt động 11 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần...
3. Ước và bội - Hoạt động 11 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Viết...
Thử tài bạn trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, 1. Tìm các bội của 4 nhỏ hơn 30.
3. Ước và bội - Thử tài bạn trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập 1....
Hoạt động 10 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần...
3. Ước và bội - Hoạt động 10 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Viết...
Hoạt động 9 trang 69 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Xếp 60 quả trứng vào các vỉ, mỗi vỉ đựng...
3. Ước và bội - Hoạt động 9 trang 69 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Xếp...