Trang chủ Lớp 10 SBT Toán 10 Nâng cao Bài 3 trang 5 SBT Hình 10 nâng cao: Bài 1 2...

Bài 3 trang 5 SBT Hình 10 nâng cao: Bài 1 2 3. Vec tơ tổng hiệu của hai vec tơ...

Bài 3 trang 5 SBT Hình học 10 Nâng cao. Nếu \(\overrightarrow a \) ngược hướng với \(\overrightarrow b \) và \(\overrightarrow a \) ngược hướng với \(\overrightarrow c \) thì \(\overrightarrow b \) và \(\overrightarrow. Bài 1 2 3. Vec tơ tổng hiệu của hai vec tơ

Cho ba vec tơ   \(\overrightarrow a ,\,\overrightarrow b \\,\overrightarrow c \) cùng phương. Chứng tỏ rằng có ít nhất hai vec tơ trong chúng có cùng hướng.

Nếu \(\overrightarrow a \) ngược hướng với \(\overrightarrow b \) và \(\overrightarrow a \) ngược hướng với \(\overrightarrow c \) thì \(\overrightarrow b \) và \(\overrightarrow c \) cùng hướng. Vậy có ít nhất một cặp vec tơ cùng hướng.