Trang chủ Lớp 10 SBT Toán 10 Nâng cao Bài 4 trang 5 SBT Hình học 10 Nâng cao: Bài 1...

Bài 4 trang 5 SBT Hình học 10 Nâng cao: Bài 1 2 3. Vec tơ tổng hiệu của hai vec tơ...

Bài 4 trang 5 SBT Hình học 10 Nâng cao. Bài 1 2 3. Vec tơ tổng hiệu của hai vec tơ

Cho tam giác ABC nội tiếp trong đường tròn (O). Gọi H là trực tâm tam giác ABC và B’ là điểm đối xứng với B qua tâm O. Hãy so sánh các vec tơ \(\overrightarrow {AH} \) và \(\overrightarrow {B’C} \), \(\overrightarrow {AB’} \) và \(\overrightarrow {HC} \).

Quảng cáo
Đang tải...

Chứng tỏ rằng AHCB’ là hình bình hành. Từ đó suy ra \(\overrightarrow {AH} \) = \(\overrightarrow {B’C} \), \(\overrightarrow {AB’} \) = \(\overrightarrow {HC} \).