Trang chủ Lớp 10 SBT Toán lớp 10 Bài 1.1 trang 12 SBT Toán Hình học 10: Hãy tính số...

Bài 1.1 trang 12 SBT Toán Hình học 10: Hãy tính số các vec tơ mà các điểm đầu và điểm cuối được lấy từ...

Hãy tính số các vec tơ mà các điểm đầu và điểm cuối được lấy từ các điểm phân biệt đã cho trong các trường hợp sau. Bài 1.1 trang 12 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 – Bài 1: Các định nghĩa

Hãy tính số các vec tơ (khác \(\overrightarrow 0 \)) mà các điểm đầu và điểm cuối được lấy từ các điểm phân biệt đã cho trong các trường hợp sau:

a) Hai điểm

b) Ba điểm;

Quảng cáo

c) Bốn điểm.

Gợi ý làm bài

a)Với hai điểm A, B có hai vec tơ \(\overrightarrow {AB} ,\overrightarrow {BA} \)

b)Với ba điểm A, B, C có 6 vec tơ \(\overrightarrow {AB} ,\overrightarrow {BA} ,\overrightarrow {AC} ,\overrightarrow {CA} ,\overrightarrow {BC} ,\overrightarrow {CB} \)

c)Với bốn điểm A, B, C, D có 12 véc tơ (học sinh tự liệt kê).