Trang chủ Lớp 10 SBT Toán lớp 10 Bài 1.2 trang 12 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10:...

Bài 1.2 trang 12 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10: Cho hình vuông ABCD có tâm O....

Cho hình vuông ABCD có tâm O. Bài 1.2 trang 12 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 – Bài 1: Các định nghĩa

Cho hình vuông ABCD có tâm O. Liệt kê tất cả các vec tơ bằng nhau (khác \(\overrightarrow 0 \)) nhận đỉnh và tâm của hình vuông làm điểm đầu và điểm cuối.

Gợi ý làm bài

(h 1.34)

Quảng cáo
Đang tải...

\(\overrightarrow {BC}  = \overrightarrow {AD} ,\overrightarrow {CB}  = \overrightarrow {DA} \)

\(\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {DC} ,\overrightarrow {BA}  = \overrightarrow {CD} \)

\(\overrightarrow {OB}  = \overrightarrow {DO} ,\overrightarrow {BO}  = \overrightarrow {OD} \)

\(\overrightarrow {AO}  = \overrightarrow {OC} ,\overrightarrow {CO}  = \overrightarrow {OA} \)