Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 2 trang 5 Hình học 10: Hãy nhận xét về...

Câu hỏi 2 trang 5 Hình học 10: Hãy nhận xét về vị trí tương đối của các giá của các cặp vectơ sau:...

Câu hỏi 2 trang 5 SGK Hình học 10. \(\left\{ \matrix{ \overrightarrow {AB} \hfill \cr \overrightarrow {CD} \hfill \cr} \right.;\,\,\,\left\{ \matrix{ \overrightarrow {PQ} \hfill \cr \overrightarrow {RS} \hfill \cr} \right.;\,\,\,\left\{ \matrix{ \overrightarrow {{\rm{EF}}}. Bài 1. Các định nghĩa

Hãy nhận xét về vị trí tương đối của các giá của các cặp vectơ sau:

Quảng cáo

\(\left\{ \matrix{
\overrightarrow {AB} \hfill \cr
\overrightarrow {CD} \hfill \cr} \right.;\,\,\,\left\{ \matrix{
\overrightarrow {PQ} \hfill \cr
\overrightarrow {RS} \hfill \cr} \right.;\,\,\,\left\{ \matrix{
\overrightarrow {{\rm{EF}}} \hfill \cr
\overrightarrow {PQ} \hfill \cr} \right.\)

\(\eqalign{
& \left\{ \matrix{
\overrightarrow {AB} \hfill \cr
\overrightarrow {CD} \hfill \cr} \right.\,\,trung\,nhau \cr
& \left\{ \matrix{
\overrightarrow {PQ} \hfill \cr
\overrightarrow {RS} \hfill \cr} \right.\,song\,song \cr
& \,\left\{ \matrix{
\overrightarrow {{\rm{EF}}} \hfill \cr
\overrightarrow {PQ} \hfill \cr} \right.\,cat\,nhau \cr} \)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10