Trang chủ Lớp 10 SBT Toán lớp 10 Bài 1.17 trang 23 SBT Toán Hình học 10: Cho ba điểm...

Bài 1.17 trang 23 SBT Toán Hình học 10: Cho ba điểm O, A, B không thẳng hàng....

Cho ba điểm O, A, B không thẳng hàng.. Bài 1.17 trang 23 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 – Bài 2: Tổng và hiệu của hai vec tơ

Cho ba điểm O, A, B không thẳng hàng. Với điều kiện nào thì vec tơ \(\overrightarrow {OA}  + \overrightarrow {OB} \) nằm trên đường phân giác của góc \(\widehat {AOB}\)?

Gợi ý làm bài

\(\overrightarrow {OA}  + \overrightarrow {OB}  = \overrightarrow {OC} \) trong đó OACB là hình bình hành. OC là phân giác góc \(\widehat {AOB}\) khi và chỉ khi OACB là hình thoi, tức là OA = OB.