Trang chủ Lớp 10 SBT Toán lớp 10 Bài 1.12 trang 23 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10:...

Bài 1.12 trang 23 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10: Gọi O là giao điểm hai đường chéo của hình bình hành...

Gọi O là giao điểm hai đường chéo của hình bình hành ABCD. Bài 1.12 trang 23 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 – Bài 2: Tổng và hiệu của hai vec tơ

Gọi O là giao điểm hai đường chéo của hình bình hành ABCD. Chứng minh rằng \(\overrightarrow {OA}  + \overrightarrow {OB}  + \overrightarrow {OC}  + \overrightarrow {OD}  = \overrightarrow 0\)

Quảng cáo
Đang tải...

Gợi ý làm bài

\(\eqalign{

& \overrightarrow {OA} + \overrightarrow {OB} + \overrightarrow {OC} + \overrightarrow {OD} = (\overrightarrow {OA} + \overrightarrow {OC} ) + (\overrightarrow {OB} + \overrightarrow {OD} ) \cr

& = \overrightarrow 0 + \overrightarrow 0 = \overrightarrow 0 \cr} \)