Trang chủ Lớp 10 SBT Toán lớp 10 Bài 1.18 trang 23 bài tập SBT môn Toán Hình học 10:...

Bài 1.18 trang 23 bài tập SBT môn Toán Hình học 10: Cho hai lực...

Cho hai lực . Bài 1.18 trang 23 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 – Bài 2: Tổng và hiệu của hai vec tơ

Cho hai lực \(\overrightarrow {{F_1}} \) và \(\overrightarrow {{F_2}} \) có điểm đặt O và tạo với nhau góc \({60^0}\). Tìm cường độ tổng hợp lực của hai lực ấy biết rằng cường độ của hai lực \(\overrightarrow {{F_1}} \) và \(\overrightarrow {{F_2}} \) đều là 100N.

Gợi ý làm bài

Quảng cáo
Đang tải...

(h.1.43)

\(\overrightarrow {{F_1}}  + \overrightarrow {{F_2}}  = \overrightarrow F  = \overrightarrow {OA} \)

\(\left| {\overrightarrow {{F_1}}  + \overrightarrow {{F_2}} } \right| = OA = 100\sqrt 3 \)

Vậy cường độ của hợp lực là \(100\sqrt 3 N\)