Trang chủ Bài học Bài 2: Tổng và hiệu của hai vec tơ

Bài 2: Tổng và hiệu của hai vec tơ

Bài 1.19 trang 23 Sách bài tập Toán Hình học 10: Cho hình bình hành ABCD. Gọi O là một điểm bất kì trên...
Cho hình bình hành ABCD. Gọi O là một điểm bất kì trên đường chéo AC. Qua O kẻ các đường thẳng song song với các cạnh của hình bình hành. Các đường thẳng này cắt AB và DC
Bài 1.18 trang 23 bài tập SBT môn Toán Hình học 10: Cho hai lực
Cho hai lực \(\overrightarrow {{F_1}} \) và \(\overrightarrow {{F_2}} \) có điểm đặt O và tạo với nhau góc \({60^0}\). Tìm cường độ tổng hợp lực của hai lực ấy biết rằng c
Bài 1.16 trang 23 SBT Toán Hình học 10: Cho ngũ giác ABCDE.
Cho ngũ giác ABCDE. Chứng minh \(\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {BC}  + \overrightarrow {CD}  = \overrightarrow {AE}  – \overrightarrow {DE} \)
Bài 1.17 trang 23 SBT Toán Hình học 10: Cho ba điểm O, A, B không thẳng hàng.
Cho ba điểm O, A, B không thẳng hàng. Với điều kiện nào thì vec tơ \(\overrightarrow {OA}  + \overrightarrow {OB} \) nằm trên đường phân giác của góc \(\widehat {AOB}\)?
Bài 1.14 trang 23 Sách bài tập Toán Hình học 10: Cho hai điểm phân biệt A và B. Tìm điểm M thỏa mãn...
Cho hai điểm phân biệt A và B. Tìm điểm M thỏa mãn một trong các điều kiện sau:
Bài 1.15 trang 23 Sách bài tập Toán Hình học 10: Cho tam giác ABC.
Cho tam giác ABC. Chứng minh rằng nếu \(\left| {\overrightarrow {CA}  – \overrightarrow {CB} } \right| = \left| {\overrightarrow {CA}  – \overrightarrow {CB} }
Quảng cáo


Bài 1.12 trang 23 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10: Gọi O là giao điểm hai đường chéo của hình bình hành
Gọi O là giao điểm hai đường chéo của hình bình hành ABCD. Chứng minh rằng \(\overrightarrow {OA}  + \overrightarrow {OB}  + \overrightarrow {OC}  + \overrightarrow {OD}  
Bài 1.13 trang 23 SBT môn Toán Hình học 10: Cho tam giác ABC có trung tuyến AM.
Cho tam giác ABC có trung tuyến AM. Trên cạnh AC lấy hai điểm E và F sao cho AE = EF= FC; BE cắt AM tại N. Chứng minh \(\overrightarrow {NA} \) và \(\overrightarrow {NM} \
Bài 1.10 trang 23 SBT Toán Hình học 10: Cho hai vec tơ
Cho hai vec tơ \(\overrightarrow a \) và \(\overrightarrow b \) sao cho \(\overrightarrow a  + \overrightarrow b  = \overrightarrow 0 \)
Bài 1.11 trang 23 Sách bài tập Toán Hình học 10: Gọi O là tâm của tam giác đều ABC.
Gọi O là tâm của tam giác đều ABC. Chứng minh rằng \(\overrightarrow {OA}  + \overrightarrow {OB}  + \overrightarrow {OC}  = \overrightarrow 0 \)

Mới cập nhật

Bài 1.25 trang 7 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Chất giặt rửa tổng hợp có ưu điểm
Bài 1.25 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. C. có thể dùng để giặt rửa cả trong nước cứng.. Bài...
Bài 1.24 trang 7 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: Một số este được dùng trong hương liệu, mĩ phẩm, bột giặt là...
Bài 1.24 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Đáp án. B. Bài 3. Chất giặt rửa Một số este được...
Bài 1.23 trang 6 SBT Hóa Nâng cao lớp 12:Hỗn hợp X gồm hai este đơn chức, là đồng phân của nhau
Bài 1.23 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. nKOH đã dùng = 0,25 mol ; nKOH dư = 0,05 mol....
Bài 1.22 trang 6 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Số gam iot có thể cộng vào liên kết bội trong mạch...
Bài 1.22 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Triolein ({({C_{17}}{H_{33}}COO)_3}{C_3}{H_5}) có M =  884 g/mol.. Bài 2. Lipit Số gam...
Bài 1.21 trang 6 SBT Hóa Nâng cao lớp 12:Tính chỉ số este của một loại chất béo chứa 89% tristearin
Bài 1.21 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Số miligam (KOH) dùng để xà phòng hoá hết lượng triglixerit có...
Bài 1.20 trang 6 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: xác định công thức phân tử của A, B và viết công thức...
Bài 1.20 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Đáp án. Bài 2. Lipit Hai chất hữu cơ A, B mạch hở,...