Trang chủ Lớp 10 SBT Toán lớp 10 Bài 1.3 trang 12 SBT Toán Hình học 10: Cho tứ giác...

Bài 1.3 trang 12 SBT Toán Hình học 10: Cho tứ giác ABCD. Gọi M, N, P và Q lần lượt là trung điểm của các...

Cho tứ giác ABCD. Gọi M, N, P và Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD và DA. Bài 1.3 trang 12 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 – Bài 1: Các định nghĩa

Cho tứ giác ABCD. Gọi M, N, P và Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD và DA. Chứng minh \(\overrightarrow {NP}  = \overrightarrow {MQ} \) và \(\overrightarrow {PQ}  = \overrightarrow {NM} \)

Gợi ý làm bài

(h. 1.35)

Quảng cáo

MN = PQ và MN // PQ

Vì chúng đều bằng \({1 \over 2}\) AC và đều song song với AC .

Vậy tứ giác MNPQ là hình bình hành nên ta có:

\(\overrightarrow {NP}  = \overrightarrow {MQ} ,\overrightarrow {PQ}  = \overrightarrow {NM} \)