Trang chủ Lớp 10 SBT Toán lớp 10 Bài 1.51 trang 45 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10:...

Bài 1.51 trang 45 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10: Cho bốn điểm A, B, C, D. Tìm các vec tơ:...

Cho bốn điểm A, B, C, D. Tìm các vec tơ. Bài 1.51 trang 45 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 – Ôn tập chương I

Cho bốn điểm A, B, C, D. Tìm các vec tơ:

a) \(\overrightarrow u  = \overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {DC}  + \overrightarrow {BD}  + \overrightarrow {CA} \)

b) \(\overrightarrow v  = \overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {CD}  + \overrightarrow {BC}  + \overrightarrow {DA} \)

Gợi ý làm bài

a)

\(\eqalign{

Quảng cáo
Đang tải...

& \overrightarrow u = \overrightarrow {AB} + \overrightarrow {DC} + \overrightarrow {BD} + \overrightarrow {CA} \cr

& = (\overrightarrow {AB} + \overrightarrow {BD} ) + (\overrightarrow {DC} + \overrightarrow {CA} ) \cr

& = \overrightarrow {AD} + \overrightarrow {DA} = \overrightarrow {AA} = \overrightarrow 0 \cr} \)

b) 

\(\eqalign{

& \overrightarrow v = \overrightarrow {AB} + \overrightarrow {CD} + \overrightarrow {BC} + \overrightarrow {DA} \cr

& = (\overrightarrow {DA} + \overrightarrow {AB} ) + (\overrightarrow {BC} + \overrightarrow {CD} ) \cr

& = \overrightarrow {DB} + \overrightarrow {BD} = \overrightarrow {DD} = \overrightarrow 0 \cr} \)