Trang chủ Lớp 10 SBT Toán lớp 10 Bài 3 trang 214 Sách BT Toán Đại số 10: Với những...

Bài 3 trang 214 Sách BT Toán Đại số 10: Với những giá trị nào của a, hiệu giữa hai nghiệm của phương trình...

Với những giá trị nào của a, hiệu giữa hai nghiệm của phương trình . Bài 3 trang 214 Sách bài tập (SBT) Toán Đại số 10 – BÀI TẬP ÔN TẬP CUỐI NĂM

Với những giá trị nào của a, hiệu giữa hai nghiệm của phương trình 

\(2{x^2} – (a + 1)x + (a – 1) = 0\)

bằng tích của chúng?

Gợi ý làm bài

Quảng cáo

Ta có: \(\Delta  = {(a + 1)^2} – 8(a – 1) = {a^2} + 2a + 1 – 8a + 8\)

\({a^2} – 6a + 9 = {(a – 3)^2} \ge 0\) nên phương trình đã cho có nghiệm

Xét \({({x_1} – {x_2})^2} = {({x_1} + {x_2})^2} – 4{x_1}{x_2} = x_1^2x_2^2\)

Hay \({\left( {{{a + 1} \over 2}} \right)^2} – 4.{{a – 1} \over 2} = {\left( {{{a – 1} \over 2}} \right)^2}\)

\( \Leftrightarrow  – 4a + 8 = 0 \Leftrightarrow a = 2\)

Đáp số: a = 2