Trang chủ Lớp 10 SBT Toán lớp 10 Bài 6 trang 214 SBT Toán Đại số 10: Không giải phương...

Bài 6 trang 214 SBT Toán Đại số 10: Không giải phương trình hãy tính tổng lập phương các nghiệm của...

Không giải phương trình hãy tính tổng lập phương các nghiệm của nó.. Bài 6 trang 214 Sách bài tập (SBT) Toán Đại số 10 – BÀI TẬP ÔN TẬP CUỐI NĂM

Không giải phương trình

\(3{x^2} – 5x – 2 = 0\)

Quảng cáo

hãy tính tổng lập phương các nghiệm của nó.

Gợi ý làm bài

\(x_1^3 + x_2^3 = ({x_1} + {x_2})(x_1^2 – 2{x_1}{x_2} + x_2^2)\)

\(\eqalign{
& = ({x_1} + {x_2}){\rm{[}}{({x_1} + {x_2})^2} – 3{x_1}{x_2}{\rm{]}} \cr
& = {5 \over 3}\left[ {{{25} \over 9} + 2} \right] = {{215} \over {27}} \cr} \)