Trang chủ Lớp 10 SBT Toán lớp 10 Bài 8 trang 215 bài tập SBT môn Toán Đại số 10:...

Bài 8 trang 215 bài tập SBT môn Toán Đại số 10: Tìm giá trị của a sao cho phương trình...

Tìm giá trị của a sao cho phương trình. Bài 8 trang 215 Sách bài tập (SBT) Toán Đại số 10 – BÀI TẬP ÔN TẬP CUỐI NĂM

Tìm giá trị của a sao cho phương trình

\({x^2} – 6ax + 2 – 2a + 9{a^2} = 0\)

Quảng cáo

có hai nghiệm dương phân biệt và đều lớn hơn 3.

Gợi ý làm bài

Phải có

\(\left\{ \matrix{
\Delta ‘ > 0 \hfill \cr
ac > 0 \hfill \cr
{S \over 2} > 3 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
2(a – 1) > 0 \hfill \cr
9{a^2} – 2a + 2 > 0 \hfill \cr
{{6a} \over 2} > 3 \hfill \cr} \right.\)

Giải hệ bất phương trình trên ta được a > 1.