Trang chủ Lớp 10 SBT Toán lớp 10 Bài 7 trang 215 Sách bài tập Toán Đại số 10: Tính

Bài 7 trang 215 Sách bài tập Toán Đại số 10: Tính...

Tính . Bài 7 trang 215 Sách bài tập (SBT) Toán Đại số 10 – BÀI TẬP ÔN TẬP CUỐI NĂM

Tính \({1 \over {x_1^3}} + {1 \over {x_2^3}}\), trong đó \({x_1}\) và \({x_2}\) là các nghiệm của phương trình bậc hai \(2{x^2} – 3ax – 2 = 0\)

Quảng cáo

Gợi ý làm bài

Ta có:

\(\eqalign{
& {1 \over {x_1^3}} + {1 \over {x_2^3}} = {{x_1^3 + x_2^3} \over {x_1^3x_2^3}} \cr
& = {{\left( {{x_1} + {x_2}} \right)\left[ {{{\left( {{x_1} + {x_2}} \right)}^2} – 3{x_1}{x_2}} \right]} \over {{{\left( {{x_1}{x_2}} \right)}^3}}} \cr} \)

\( =  – {{3a} \over 2}\left[ {{{9{a^2}} \over 4} + 3} \right] =  – {{27{a^3} + 36a} \over 8}\)