Trang chủ Lớp 10 SBT Toán lớp 10 Bài 9 trang 215 Sách bài tập (SBT) Toán Đại số 10:...

Bài 9 trang 215 Sách bài tập (SBT) Toán Đại số 10: Tìm các giá trị nguyên của k sao cho phương...

Tìm các giá trị nguyên của k sao cho phương trình. Bài 9 trang 215 Sách bài tập (SBT) Toán Đại số 10 – BÀI TẬP ÔN TẬP CUỐI NĂM

Tìm các giá trị nguyên của k sao cho phương trình \((k – 12){x^2} + 2(k – 12)x + 2 = 0\) vô nghiệm

Gợi ý làm bài

Phương trình \((k – 12)x_{}^2 + 2(k – 12)x + 2 = 0\) vô nghiệm

Quảng cáo

\( \Leftrightarrow \left[ \matrix{
a = k – 12 = 0 \Leftrightarrow k = 12(1) \hfill \cr
\Delta ‘ = (k – 12)_{}^2 – (k – 12).2 < 0(2) \hfill \cr} \right.\)

Xét (2):

Đặt \(k – 12 = t \Rightarrow t_{}^2 – 2t < 0 \Leftrightarrow 0 < t < 2\)

Vậy: \(0 < k – 12 < 2 \Leftrightarrow 12 < k < 14\), mà k nguyên \( \Rightarrow k = 13\,(3)\)

Từ (1) và (3) \( \Rightarrow k = 12,k = 13\)