Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 2.49 trang 30 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao:...

Bài 2.49 trang 30 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao: Trong thí nghiệm về lực đàn hồi, vì không có lò xo nên bạn Thắng đã làm thí nghiệm với...

Bài 2.49 trang 30 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao.  . CHƯƠNG II: ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM

Trong thí nghiệm về lực đàn hồi, vì không có lò xo nên bạn Thắng đã làm thí nghiệm với một dây cao su.

– Lần lượt treo thêm các quả nặng 1, 2, 3…8 làm dây cao su dãn ra.

– Làm ngược lại, bớt dần các quả nặng 8, 7, 6…1 dây cao su co lại.

Sau khi lấy số liệu nhiều lần trong quá trình dãn ra và co lại của dây, bạn đã vẽ được đồ thị F(x) (Hình 2.22), trong đó đường 1 ứng với quá trình dây cao su dãn ra, đường 2 ứng với quá trình dây cao su co lại.

Hãy phân tích đồ thị để rút ra tính chất đàn hồi của dây cao su này. So sánh với tính chất đàn hồi của lò xo trong bài đã học.

Quảng cáo

 

:

– Tính chất đàn hồi của dây cao su thông thường dùng trong sinh hoạt là không đồng nhất trong quá trình dãn ra và co lại.

– Hệ số đàn hồi luôn biến đổi theo độ dãn của dây cao su.

– Mối quan hệ giữa độ dãn và lực đàn hồi không đơn vị.

– Không thể dùng dây cao su này làm lực kế.

– Trong khi đó, hệ số đàn hồi của lò xo trong bài đã học là không đổi ( trong giới hạn đàn hồi ).

Quảng cáo