Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 3.11 trang 36 Sách BT Lý lớp 10 Nâng cao:  

Bài 3.11 trang 36 Sách BT Lý lớp 10 Nâng cao:  ...

Bài 3.11 trang 36 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. b) Viết biểu thức của momen lực \(\overrightarrow F \) đối với trục của êcu.. CHƯƠNG III: TĨNH HỌC VẬT RẮN

Để xiết chặt một êcu, người ta tác dụng lên một đầu cán cờ lê một lực \(\overrightarrow F \) làm với cán cờ lê một góc \(\alpha \) (Hình 3.6).

 

a) Xác định dấu của momen lực \(\overrightarrow F \) đối với trục quay của êcu.

Quảng cáo

b) Viết biểu thức của momen lực \(\overrightarrow F \) đối với trục của êcu.

c) Tính momen đó, biết F = 20N; OA = 0,15m và \(\alpha  = {60^0}\).

a) Dấu trừ (momen lực âm).

b) \(M = F.OA.\sin \alpha .\)

c) \(M = 3{{\sqrt 3 } \over 2} \approx 2,6N.m.\)

Quảng cáo