Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 3.13 trang 37 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao:...

Bài 3.13 trang 37 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao: Biết m = 0,03kg; OG = a = 20cm; g = 9,8m/s2....

Bài 3.13 trang 37 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. CHƯƠNG III: TĨNH HỌC VẬT RẮN

Một thước mảnh có thể quay quanh một trục nằm ngang đi qua đầu O của thước. Gọi xx’ là đường thẳng đứng đi qua O, góc \(\alpha \) là góc giữa thanh và trục xx’ (Hình 3.8). Hãy tính momen của trọng lực của thanh đối với trục nằm ngang qua O tại các vị trí của thanh ứng với các góc \(\alpha  = {\pi  \over 4};{\pi  \over 2};\pi .\)

Quảng cáo

Biết m = 0,03kg; OG = a = 20cm; g = 9,8m/s2.

 

\(\eqalign{  & M = P.OG.\sin \alpha  = 0,03.9,8.0,2.\sin \alpha  \approx 0,06.\sin \alpha N.m.  \cr  & \alpha  = {\pi  \over 4},M = 0,06{{\sqrt 2 } \over 2} \approx 0,04N.m;\cr&\alpha  = {\pi  \over 2},M = 0,06N.m;\cr&\alpha  = \pi ,M = 0. \cr} \)

Quảng cáo