Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 3.6 trang 35 SBT Vật Lý 10 nâng cao: Hai lực...

Bài 3.6 trang 35 SBT Vật Lý 10 nâng cao: Hai lực song song cùng chiều cách nhau một đoạn 0,2m. Nếu một trong hai lực có giá trị 13N và hợp lực của ...

Bài 3.6 trang 35 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. Hợp hai lực song song F1 và F2 cùng chiều có giá trị bằng :. CHƯƠNG III: TĨNH HỌC VẬT RẮN

Hai lực song song cùng chiều cách nhau một đoạn 0,2m. Nếu một trong hai lực có giá trị 13N và hợp lực của chúng có đường tác dụng cách lực kia một đoạn 0,08m.

a) Tính độ lớn của hợp lực.

b) Tính độ lớn của lực kia.

Hợp hai lực song song F1 và F2 cùng chiều có giá trị bằng :

Quảng cáo

\(F = {F_1} + {F_2}\)   (1)

Đường tác dụng của hợp lực F chia trong hai lực F1 và F2 theo côngthức tỉ lệ nghịch với độ lớn hai lực. Ta có :

\({{{F_1}} \over {{d_2}}} = {{{F_2}} \over {{d_1}}} = {{{F_1} + {F_2}} \over {{d_1} + {d_2}}}\)    (2)

Các điều kiện : \(d = {d_1} + {d_2} = 0,2m;{F_1} = 13N;{d_2} = 0,08m.\)

Từ các công thức trên ta có:

\({{{F_1} + {F_2}} \over {0,2}} = {{13} \over {0,08}}\)

Từ đó :  \(F = {F_1} + {F_2} = {{0,2.13} \over {0,08}} = 32,5N\)

\({F_2} = F – {F_1} = 32,5 – 13 = 19,5N\)

Quảng cáo